Om een beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven van gemeenten in het sociaal domein over 2016 voert Cebeon momenteel een onderzoek uit. Alle gemeentesecretarissen krijgen eind juli het verzoek van Cebeon om een enquête in te vullen. Het onderzoek is in opdracht van BZK, in samenwerking met VNG.

De VNG beveelt het gemeenten van harte aan om deel te nemen aan dit onderzoek.

Vorig jaar

Dat dit onderzoek wordt uitgevoerd is een van de afspraken die tussen gemeenten en het Rijk zijn gemaakt, nadat in het najaar van 2016 een onterecht beeld was ontstaan over de financiële uitkomsten in het sociaal domein 2015.

Onderzoek van AEF en Cebeon, dat vorig jaar in opdracht van BZK werd uitgevoerd, toonde aan dat de vergelijking waarop dat beeld was gebaseerd, niet gemaakt had mogen worden. Ook gaven deze onderzoeken een inhoudelijke verklaring van de bestedingen van gemeenten in 2015.

Huidig onderzoek

Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd is vergelijkbaar met het onderzoek dat Cebeon naar de cijfers van 2015 heeft verricht. Maar dit onderzoek kent ook een kwalitatief deel om meer duiding te geven van de oorzaken van de verschillen die in de jaarrekening tussen begroting en rekening zijn gepresenteerd.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij de Overall rapportage sociaal domein die het ministerie van BZK in november 2017 aan de Tweede Kamer zal sturen om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de decentralisaties sociaal domein.

Meer informatie