In opdracht van de VNG heeft het Institute for Housing Studies een onderzoek gedaan naar het gebruik van twee wetsartikelen uit de Wet ruimtelijke ordening die gaan over financiële bijdragen van ontwikkelaars aan gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het gaat om artikel 6.13 lid 7 (publiekrechtelijk afdwingbare vereveningsbijdragen) en artikel 6.24 lid 1 (privaatrechtelijk overeen te komen bijdragen voor nader omschreven ruimtelijke ontwikkelingen). De reden is dat deze artikelen niet zijn opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom, zoals die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het onderzoek biedt actuele kennis over het gebruik van deze artikelen door gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat een toenemend aantal gemeenten van deze wetsartikelen gebruik maakt.

VNG wil aanscherping van de Aanvullingswet

Inmiddels is aan de Tweede Kamer een Nota van wijziging voorgelegd, waarin wordt voorgesteld het oude artikel 6.24 over te nemen in de Omgevingswet. Dat is een goede stap.

De VNG pleit er samen met IPO en Unie van Waterschappen voor om een publiekrechtelijke basis voor alle bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de nieuwe wet vast te leggen. In het rapport staan aanknopingspunten om deze publiekrechtelijke basis in te kaderen.  

Meer informatie