Meer mensen met een beperking moeten de kans krijgen om te werken, maar maatregelen om hen daarbij te ondersteunen moeten niet leiden tot bureauratisering en hoge kosten die niet worden gecompenseerd. De VNG pleit daarom voor maatwerk in de ondersteuning op de werkplek.

Breed offensief

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Kamer de stand van zaken weergegeven over maatregelen Breed offensief. Die maatregelen beogen meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. De brief is een vervolg op een eerdere brief over dit onderwerp aan de Kamer, van 20 november 2018.

Ondersteuning op de werkplek

Een van de maatregelen is om ondersteuning te bieden op de werkplek. Voor gemeenten is daarbij maatwerk het uitgangspunt. Vooralsnog lijkt het voorstel op dit punt te resulteren in een mate van gedetailleerdheid die maatwerk juist belemmert. Gemeenten verwachten daarnaast ook dat de wijze waarop in de brief het voorstel over ondersteuning op de werkplek wordt geregeld leidt tot forse verhoging van kosten. Deze zorg werd in een eerder breed bestuurlijk overleg met de staatssecretaris op 24 april 2019 ook breed gedeeld door gemeenten, sociale partners en aanwezige cliëntenorganisaties.

Complexiteit

Gemeenten onderschrijven de doelstelling om meer mensen met een beperking naar werk toe te leiden en willen graag een bijdrage leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Vanuit een heldere en efficiënte dienstverlening. Dat is ook waar werkgevers en uitkeringsgerechtigden om vragen. Gemeenten onderschrijven ook de doelstelling dat werken moet lonen en dat meer werken meer moet lonen. Het voorstel daartoe, zoals dat uit de brief blijkt, leidt echter, gelet op het tijdelijke karakter ervan, tot de nodige complexiteit.

De tijdelijkheid van de maatregel zorgt ervoor dat kwetsbare mensen die na die tijdelijke periode niet meer uren kunnen werken een inkomensterugval zullen krijgen. Hierdoor neemt de kans op het ontstaan van schulden toe.  Een meer structurele oplossing van het gesignaleerde knelpunt heeft op dit punt de voorkeur boven hetgeen nu wordt gepresenteerd.

Meer informatie