Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ondersteuning beschikbaar voor gemeenten die aan de slag willen met duurzame bouwlogistiek. Verduurzaming van bouwlogistiek kan leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid en een reductie van congestie en schadelijke emissies.

Klimaat- en schone lucht akkoord, terugdringen van stikstof en congestie, woningbouw: gemeenten hebben voor de komende jaren een grote opgave om leefbaar en bereikbaar te blijven en dat heeft gevolgen voor onder meer de stadslogistiek.

Daarbinnen neemt de bouw een groot aandeel in (meer dan 30%) en dat aandeel zal alleen maar toenemen. Hoewel transport altijd nodig blijft, laten tal van pilotprojecten zien dat het anders organiseren van bouwlogistiek kan leiden tot forse reducties van het aantal ritten (meer dan 60%), overlast en verkeersonveiligheid, terwijl de bouwefficiëntie toeneemt. 

Rol voor de gemeente

De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld vanuit haar rol als opdrachtgever, opsteller van omgevingsplannen, vergunningverlener en via het gemeentelijke verkeersbeleid. Toch is het aantal gemeenten dat actief ingrijpt in bouwlogistiek nog relatief beperkt. 

Vanuit de Topsector Logistiek is in 2018 een studie opgesteld, die ingaat op de beschikbare instrumenten voor gemeenten. Het is van belang dat meer gemeenten ervaring opdoen met deze instrumenten zodat zichtbaar wordt hoe ze werken, hoe ze toegepast kunnen worden, wat de effecten zijn, maar ook wat er nog mist.

Ondersteuningsaanbod 

Daarom biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeenten ondersteuning door een projectmanager Duurzame Bouwlogistiek voor gemeenten: Christiaan van Luik van Buck Consultants International. Insteek is om gezamenlijk enkele instrumenten in te zetten die passen bij de lokale bouwopgave. Door deze in concrete projecten toe te passen wordt zichtbaar wat de effecten kunnen zijn in de bouwpraktijk. 

Per gemeente/project is ondersteuning beschikbaar met een maximum van ongeveer 8 adviesdagen. De bedoeling is om komend jaar zo’n 10 tot 15 projecten te ondersteunen en de ervaringen verder te verspreiden. 

Schematische weergave van het traject voor ondersteuning bij bouwlogistiek

Meer informatie