Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Loonkostenvoordelen (LKV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein Wtl ingevoerd. Het instrument van de loonkostenvoordelen is de opvolger van de huidige premiekortingen. Voor gemeenten gaat het specifiek om het loonkostenvoordeel oudere werknemer.

Het LKV voor de werkgever kan oplopen tot €6000,- per jaar gedurende 3 jaar. Gemeenten kunnen met ingang van 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV verstrekken aan oudere werknemers die daarvoor in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • In de maand voor het begin van het dienstverband bij de werkgever had de werknemer recht op een uitkering levensonderhoud vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ
  • Het betreft een reguliere betaalde baan bij de werkgever waarbij de werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (eventueel in combinatie met een aanvullende uitkering)
  • Het betreft geen WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of werk in een beschutte werkomgeving via een gemeente.
  • In de 6 maanden voor het begin van het dienstverband heeft de werknemer niet gewerkt bij deze werkgever.

De doelgroepverklaring LKV wordt op aanvraag afgegeven maar kan natuurlijk meelopen in het beëindigingsproces van de bijstand. De aanvraag doelgroepverklaring LKV moet binnen 3 maanden na indiensttreding gedaan worden. Na deze 3 maanden bestaat er geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. De oudere werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Werkwijze

Werkgevers kunnen via de loonaangifte aan de Belastingdienst aangeven in aanmerking te willen komen voor LKV. Daarvoor moeten zij beschikken over een kopie doelgroepverklaring LKV die zij van de oudere werknemer hebben gekregen. Deze kopie kan de werknemer zelf geven of de gemeente kan deze op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer toesturen aan de werkgever.
UWV berekent op basis van de loonaangiften voor welke werknemers recht bestaat op het LKV en controleert ook of een doelgroepverklaring LKV door de gemeente is afgegeven. Zonder deze doelgroepverklaring zal het LKV niet toegekend worden aan de werkgever.

Gemeenten wordt gevraagd om bij afgifte van een doelgroepverklaring LKV aan de werknemer altijd een kopie hiervan te sturen aan:
UWV
Postbus 58015
1040 HA AMSTERDAM

Ondersteunende producten

Voor het proces doelgroepverklaring en loonkostenvoordeel oudere werknemer heeft Stimulansz op verzoek van SZW ondersteunende producten gemaakt voor gemeenten. Dit zijn: een schematische procesbeschrijving (PDF) en modellen in Word voor een aanvraagformulier, beschikkingen, clausules en een publiekstekst. Deze kunnen gemeenten gebruiken en aanpassen.

Meer informatie