Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) stelt gezinnen, die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en vanwege een sociale of medische situatie in een lastige positie zitten, in staat om gebruik te maken van reguliere kinderopvang. De VNG heeft een factsheet opgesteld om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Het onderzoek van Significant heeft uitgewezen dat de meeste gemeenten (53%) SMI goed uitvoerbaar vinden, 33% is neutraal, 12% is negatief en een enkele gemeente is zeer negatief. 

Verbeteren interne processen

Gemeenten hebben aangegeven dat zij nog verbetermogelijkheden zien. Het is goed te zien dat gemeenten in de afgelopen jaren SMI verder hebben ingebed in het gemeentelijk beleid en verder zijn gaan professionaliseren. Om ook hun interne processen te verbeteren heeft de VNG samen met enkele gemeenten en het ministerie een factsheet ontwikkeld ter ondersteuning van dit proces. 

Informatievoorziening richting ouders

Ten aanzien van informatievoorziening en bekendheid kunnen duidelijk nog stappen gezet worden, zo blijkt ook uit het bevragen van ouders. Met name waar het gaat om het verbeteren van de informatievoorziening richting ouders, zodat ouders die nog geen gebruik maken van SMI, maar dit wel nodig hebben, op de hoogte worden gebracht van hun mogelijkheden. 

Meer informatie