De VNG is 28 juni een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met de FNV en het CNV over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (SW). De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Partijen hadden de intentie om een cao met een langere looptijd overeen te komen. Vanwege het ontbreken van een concrete langjarige toezegging aan gemeenten van een loon- en prijscompensatie door het ministerie van SZW en omdat de gevolgen van het pensioenakkoord nog onvoldoende duidelijk zijn hebben partijen voor deze kortlopende cao gekozen.

Afspraken

  • Looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
  • Medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) verdienen ontvangen in 2019 een loonsverhoging die gelijk is aan de WML indexatie van 2019 ( = 2,57%)
  • De loonsverhoging van deze groep wordt als volgt vormgegeven: 
  • o    Per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 1,23%, gelijk aan de WML stijging per 1 juli 2019; 
  • o    Per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,34%, dit is het verschil tussen de WML indexatie over 2019 en de loonsverhoging ontvangen per 1 juli.
  • Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht wat de effecten en mogelijkheden zijn van het pensioenakkoord, waaronder de mogelijkheden om voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen uittreden.
  • De gedurende de onderhandelingen overeengekomen technische wijzigingen worden doorgevoerd.

De basis voor het onderhandelaarsakkoord is de Cao SW 2015 – 2018 en de daarin geformuleerde wens voor koopkrachtbehoud voor de werknemers. Het koopkrachtbehoud wordt gefinancierd door de compensatie voor loon – en prijsontwikkeling die gemeenten van het Rijk ontvangen. 

Verzoek aan staatssecretaris SZW

Tegelijk met het ondertekenen van het onderhandelaarsakkoord hebben partijen en brief opgesteld aan de staatssecretaris van SZW met het verzoek om ook voor de toekomst voor de mensen in de WSW een jaarlijkse loonsverhoging van minimaal de WML-indexatie te garanderen. Gemeenten kunnen niet garant staan om deze afspraak voor langere tijd af te spreken omdat de compensatie van de loon – en prijsontwikkeling niet minimaal gelijk is aan de jaarlijkse WML-indexatie.

Planning

Voordat het akkoord definitief wordt, zullen de VNG-leden in moeten stemmen. De planning is als volgt:

9 juli                  Eerste dag ledenraadpleging. Ledenbrief met uitleg akkoord.
6 september     Laatste dag ledenraadpleging
11 september   Advies College voor Arbeidszaken over akkoord en uitslag ledenraadpleging
12 september   Bespreking in VNG-commissie Financiën en in het bestuur. Het VNG Bestuur besluit over bekrachtiging.

De doorlooptijd van deze ledenraadpleging is langer dan de gebruikelijke 6 weken omdat sprake is van het zomerreces bij gemeenten.

Meer informatie