In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van de ontwerp-Omgevingsregeling blijven we aandacht vragen voor de complexiteit van het stelsel en de uitvoerbaarheid van de regels voor gemeenten.

Dit is nog belangrijker nu de Omgevingswet verder wordt uitgewerkt in technische en administratieve regels. De reactie van de VNG kwam tot stand met behulp van inbreng van gemeenten en Omgevingsdiensten en is voorbereid en afgestemd met de G4, G40 en P10.

Belangrijkste conclusies

In onze brief gaan we uitgebreid in op de ontwerp-Omgevingsregeling. De VNG heeft nog bij een aantal punten vragen over de praktische uitwerking van de regeling. De reactie bestaat uit zes hoofdconclusies:

  1. Aanvraagvereisten: De VNG vraagt verduidelijking over de uitvoerbaarheid van en verhouding tussen de aanvraagvereisten bij vergunningaanvragen. Daarbij hebben wij vragen gesteld met betrekking tot participatie, locatiebegrenzing en de integrale beoordeling van milieugevolgen. Ook hebben wij gewezen op de discrepantie tussen de voorgeschreven bestandsformaten voor de aanvraagvereisten en de eisen daaraan van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  2. Plankosten: De VNG wijst op de verregaande consequenties voor de betaalbaarheid van de plankosten als gevolg van het gewijzigde begrip ‘woning’ naar ‘woongebouw’ in hoofdstuk 13 van de Omgevingsregeling (artikel 13.4, lid 1 onder b).
  3. DSO: De VNG stelt vragen bij de tijdige voortgang van de ontwikkeling van de DSO-standaarden. Ook hebben wij gevraagd of daardoor voldoende tijd overblijft voor implementatie door gemeenten voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet.
  4. Omgevingsveiligheid: De VNG heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gewezen op de benodigde aanpassingen van de normeringen voor omgevingsveiligheid vanwege de Energietransitie en Klimaatadaptatie.
  5. Rijksleges: De VNG heeft verduidelijking gevraagd over de toepassing van Rijksleges in de regeling.
  6. Financiële onderzoeken: De VNG mist een volledig beeld van de onderzoeksresultaten naar de financiële effecten en bestuurlijke lasten van de omgevingsregeling. Dit is noodzakelijk om de financiële consequenties voor gemeenten tijdig te kunnen inschatten.

Meer informatie