Hoe werken de instrumenten van de gemeenteraad voor controle en kaderstelling in de praktijk? Daarover gaat het rapport Om de controle van de raad.

De invoering van het dualisme in het lokaal bestuur in 2002 had tot doel om meer duidelijkheid en evenwicht te brengen in de verhoudingen tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Het idee was dat het college bestuurt en het beleid uitvoert, terwijl de raad de kaders stelt en het bestuur controleert. De raad werd toegerust met verschillende nieuwe instrumenten, om beter invulling te kunnen geven aan deze kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden.

De praktijk

Het rapport ‘Om de controle van de raad’ brengt de werking van het (juridisch) instrumentarium van de raad in de praktijk in kaart. In tien gemeenten is onderzocht hoe gemeenteraden gebruik maken van het beschikbare instrumentarium en op welke wijze zij daarmee hun controlerende en kaderstellende rol invullen. De onderzoekers stellen vast dat niet alle beschikbare instrumenten (voldoende) worden gebruikt: het beschikbare instrumentarium voor de raad wordt als voldoende beschouwd, maar het wordt in de praktijk lang niet optimaal benut.

Onderzoekers

Het onderzoek Om de controle door de raad is uitgevoerd door Klaartje Peters en Peter Castenmiller namens Stichting Decentraal Bestuur in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VNG maakte deel uit van de begeleidingscommissie.

Meer informatie