Om de gemeentefinanciën in rustig vaarwater te brengen, is al een aantal maatregelen genomen. ‘Maar ik realiseer me dat we er daarmee nog niet zijn,' zegt minister Ollongren. ‘We zullen breder moeten kijken dan alleen naar bekostiging van taken.’ 

Ollongren sprak op de ALV van 25 september haar waardering uit voor de flexibiliteit van mensen bij gemeenten in deze coronatijd. 'Besturen in crisistijd is heftig, zeker als ook collega’s en familieleden ziek worden.’ 

Bestuur en democratie sterk uit de crisis 

In haar speech gaat de minister in op goed besturen. ‘Vanuit welke etage in het huis van Thorbecke doen we dat, nu de cijfers weer oplopen?,' vraagt Ollongren zich af. 'Daarop is niet altijd een pasklaar antwoord. De COVID-wet moet ons wendbaar en flexibel maken’. 

Financiën 

Voor die bestuurlijke slagkracht is ook financiële armslag nodig. ‘Ondanks de onlangs afgekondigde maatregel om de opschalingskorting voor 2 jaar te bevriezen, zijn we er nog niet,' beseft Ollongren zich. Ze meldt dat we breder moeten kijken naar: 

  • Reikwijdte van wetten en regels 

  • Beleidsvrijheden van overheden 

  • Passende instrumenten en naar 

  • Efficiënt en effectief gemeentebeleid

Leven in een prettige omgeving 

Een veilige publieke ruimte, met handhaving van de anderhalve meter, vinger aan de pols in kwetsbare gebieden. Maar ook extra geld voor begeleiding van mensen in de bijstand of met schulden. ‘De overheid zorgt juist in deze tijd samen voor een prettige leefomgeving.’ 

Responsieve houding 

‘Samen de schouders eronder voor een gezonde, open democratie en slagvaardig openbaar bestuur.' Daarmee besluit minister Ollongren. En van de eerste overheid vraagt ze een zichtbare, luisterend en responsieve houding.