Gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen kunnen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet de implementatie ervan toetsen met oefencasussen. Speciaal voor hen gemaakt door het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de VNG, UvW, IPO en het Rijk

Aansluiten, vullen en oefenen

Overheidsorganisaties sluiten nu aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarna worden systemen ingeregeld en gevuld met juridische en toepasbare regels. Aansluitend moeten medewerkers oefenen met de nieuwe manier werken. Binnen hun eigen organisatie en in samenwerking met andere (overheids)organisaties. Overheidsorganisaties die dit niet of onvoldoende doen, beginnen bij inwerkingtreding van de wet met een achterstand. Daarom bieden wij u graag oefencasussen aan.

Oefenen met casussen

Oefenen betekent hier: het inregelen, controleren en bijstellen om aan de minimumeisen te voldoen, zodat u in 2022 goed met de uitvoering van de wet kunt starten.

Op dit moment kunt u aan de slag met 3 casussen:

In deze casussen wordt geoefend met de vergunningaanvraag opstellen, indienen en behandelen. Hiervoor moet u zijn aangesloten op het DSO met uw VTH- of zaaksysteem.

Tijdens de virtuele Inspiratiedag implementatie op 7 juli kunt u deelnemen aan een sessie waarin de casussen worden toegelicht.

Nieuwe casussen op de website

In loop van dit jaar worden regelmatig nieuwe casussen toegevoegd. De hele keten van omgevingswetbesluit tot en met vergunningverlening en toezicht en handhaving aan bod.

Zodra een oefencasus beschikbaar is, publiceren we de casus op de pagina van Oefencasussen implementatie Omgevingswet. Hier kunt u ook casussen van de VNG, IPO, UvW en het Rijk terugvinden.

Volg ons op LinkedIn om de publicatie van nieuwe casussen niet te missen.

Oefenen met simulatiespellen

Ook als uw systemen nog niet zijn aangesloten op het DSO, kunt u oefenen. De website biedt verschillende tools en games waarmee u kunt ervaren hoe de Omgevingswet straks werkt en wat de Omgevingswet vraagt van de samenwerking tussen overheidsorganisaties.

Met het simulatiespel Recreatiecentrum kunnen overheden de praktijk ervaren van interbestuurlijke samenwerking in de Omgevingswet. Via een casus over de bouw van een recreatiecentrum komen planvorming en vergunningverlening aan bod.