Het ministerie van OCW treedt op termijn uit de gemeenschappelijke regelingen die de Regionale Historische Centra (RHC’s) aansturen. Samenwerking blijft, maar zal een andere vorm krijgen.

Dit heeft de minister voor BVOM in een bestuurlijk overleg over archiefbeleid met de koepels van de decentrale overheden op 18 juni aangegeven.

De 11 RHC’s in de provinciale hoofdsteden beheren archieven van het Rijk, gemeenten en andere decentrale overheden en worden aangestuurd door gemeenschappelijke regelingen (GR’s). De RHC’s zijn aangesloten op de e-depotfunctionaliteit van het Nationaal Archief voor het bewaren van digitale archieven.

Gevolgen digitalisering

OCW komt tot het besluit bestuurlijk terug te treden uit de RHC’s tegen de achtergrond van de digitalisering. RHC’s ontvangen nu nog analoog rijksarchief, maar deze papieren instroom houdt uiteindelijk op. Het zal bovendien niet nodig zijn om decentrale digitale rijksarchieven regionaal over te brengen. De RHC’s beheren voorts ook de (digitale) archieven voor decentrale overheden. Het Rijk kan niet medeverantwoordelijk zijn voor bedrijfsvoeringstaken van andere overheden, maar wil wel samen met de RHC’s bezien hoe zij na terugtreding van het Rijk hun positie kunnen versterken.

Papieren archieven blijven bij RHC’s

De RHC’s kunnen na de uittreding van het Rijk de overgebrachte analoge rijksarchieven blijven beheren. Op deze manier behouden de RHC’s een financiële basis.

Onderzoek

Afgesproken is dat er geen overhaaste stappen worden genomen. OCW start een onderzoek naar de wijze waarop de digitale infrastructuur toekomstbestendig wordt.

Overleg

De directies van de RHC’s zijn geïnformeerd over het beleid. De besturen van de RHC’s zullen in het najaar worden uitgenodigd voor een overleg over het vervolg van het traject.

Meer informatie