Minimale normen voor ondersteuning van de raad door griffie en rekenkamer zijn wenselijk. De minister dient deze normen voor de ondersteuning van de gemeenteraad op te stellen in overleg met de beroeps- en belangenverenigingen in het lokaal bestuur.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geeft deze adviezen in 'Goede ondersteuning, sterke democratie'.

De ROB adviseert een minimale omvang van de griffie, een salariëring van de griffier die gelijkwaardig is aan de gemeentesecretaris en een ondergrens voor de ondersteuning door de rekenkamer. De ROB beveelt gemeenteraden aan om ‘verantwoordelijkheid te nemen om werk te maken van ondersteuning en het wettelijk instrumentarium voor ondersteuning beter te gebruiken'.

Meer informatie

Lees meer over de adviezen van de ROB in deze berichten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: