Via een ledenraadpleging konden gemeenten zich tot en met 26 juni uitspreken over onder andere het voorstel ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’. De leden stemden bijna unaniem voor dit voorstel. Met deze norm spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze willen samenwerken. De norm is uitgewerkt voor de domeinen Jeugd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

99% van de leden heeft ingestemd met het voorstel. 

Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)

Met de NvO spreken gemeenten als collectief af waaraan de samenwerking binnen regio’s moet voldoen en wanneer er sprake is van kwalitatief goede samenwerking. Gemeenten erkennen hiermee dat (zorg)functies op onderdelen bovengemeentelijke en bovenregionale samenwerking vereisen.

Beschikbaarheid specialistische functies

De (contractering)schaal van gemeenten, en soms ook regio’s, is te gering om de beschikbaarheid van weinig voorkomende of specialistische functies te garanderen. Ook als gemeenten daar ogenschijnlijk geen of weinig gebruik van maken, erkennen ze zo hun verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze functies. Gemeenten verbinden zich met de resolutie collectief aan de norm en dus aan het opstellen van de daaruit voortvloeiende regiovisies.

Algemene Ledenvergadering

Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Meer informatie

Zie ook