Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen.

CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes: ‘Deze noodwet zorgt ervoor dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk eerder vergunningen te verlenen, zodat nieuwe woningbouw van de grond kan komen. Zo kunnen we veel sneller de krapte op de woningmarkt tegengaan.‘

Geen tijd verliezen

Op 18 januari was het Algemeen Overleg ruimtelijke ordening. Daar heeft het CDA, met steun van de VVD, het idee aan minister Ollongren voorgelegd. De minister erkende dat lange procedures de woningbouw vertragen. 

De minister ziet de periode tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 als een transitiefase en wil geen tijd verliezen. Ze gaat met de decentrale overheden in overleg om een versnelling te realiseren. Hetzij door aanpassing van de Crisis- en herstelwet (Chw) of door een spoedwet.

Spoedwet

Via een Spoedwet kunnen versnellingen in de voorbereiding en in de procedures van bouwprojecten worden bewerkstelligd. Zo kan een woningbouwproject worden aangewezen als een ‘lokaal of (boven)regionaal project met nationale betekenis’.

Maar ook kunnen bestemmingsplannen worden vastgesteld met verbrede reikwijdte. En kunnen beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State worden versneld.