Data ten goede laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid, mét aandacht voor de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten van burgers. Dat is het doel van NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.

Staatssecretaris van BZK heeft deze agenda aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de uitvoering is tussen 2019-2021 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 2,5 miljoen voorzien.

Burgers en ondernemers niet uit het oog verliezen

De Data Agenda Overheid gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid. Dataficering mag er nooit toe leiden dat de overheid individuele burgers en ondernemers uit het oog verliest.

BZK werkt samen met de VNG en gemeenten aan nieuwe afspraken, regelgeving en andere oplossingen voor het hergebruik van data in de openbare ruimte.

Overheidsbreed

De Data Agenda Overheid is tot stand is gekomen na uitgebreide consultatie met vertegenwoordigers uit alle geledingen in het openbaar bestuur, waaronder gemeenten.

De Data Agenda Overheid wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid en decentrale overheden samen. Het ministerie van BZK vervult een coördinerende rol vanuit haar verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

Activiteiten

De Data Agenda Overheid richt zich op het oplossen van generieke knelpunten en formuleert maatregelen die de individuele organisaties en domeinen overstijgen. Er wordt een breed palet aan acties benoemd ter uitwerking van 5 agendapunten.

1. Problemen oplossen met datagedreven werken. Er worden lessen getrokken uit en kennis gedeeld over een zestal succesvolle datagedreven projecten, waaronder de aanpak van ondermijnende criminaliteit en armoedebestrijding/schuldhulpverlening.

2. Aandacht voor wetgeving en publieke waarden. Het gaat hierbij om de juridische en ethische kaders en het werken aan nieuwe algemene principes voor verantwoord omgaan met data en met name met algoritmen en open source software. Er wordt beleid ontwikkeld op transparantie van algoritmen.

Er worden overheidsbrede principes over verantwoord omgaan met data ontwikkeld op basis van bestaande initiatieven uit binnen - en buitenland. Deze principes kunnen nadien een onderdeel van de code Goed Digitaal Bestuur worden.

3. Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten. Onderzocht wordt hoe het huidige stelsel van basisregistraties verbeterd kan worden. En hergebruik van open data bevorderd  door verbeterslagen in de high value datasets -benadering en koppeling van data van gemeenten tot landelijk dekkende datasets.

4. Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen. Er komt een Leer- en Expertisepunt Datagedreven Werken om ontwikkeling en verbinding aan te jagen in samenwerking met o.a. VNG.

5. Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering. Onder meer zal worden onderzocht hoe kennis en expertise van Universitaire Datascience Centres ingezet kunnen worden om datagedreven werken bij de overheid te bevorderen.

Meer informatie