De nieuwe Wet inburgering treedt definitief per 1 januari 2022 in werking. Gesprekken tussen de minister en de VNG hebben er ook toe geleid dat er extra financiële middelen beschikbaar komen om de inburgeraars die langer onder de huidige wet vallen te begeleiden.

'Zoals eerder aangegeven waren wij als VNG teleurgesteld met het uitstel van de wet. Wij vinden het positief dat er nu definitief helderheid is over de inwerkingtredingsdatum. De gesprekken tussen de VNG en SZW hebben geleid tot extra middelen voor gemeenten, om daar waar mogelijk al in de geest van de nieuwe wet inburgeraars te begeleiden', aldus Peter Heijkoop voorzitter van de PSI-commissie namens de VNG.

Inwerkingtreding definitief

De VNG is blij dat op aandringen van gemeenten de wet definitief per 1 januari 2022 in zal gaan. Dit biedt gemeenten de zekerheid dat verder uitstel niet aan de orde zal zijn. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe wet kunnen hierdoor voort worden gezet.

Extra middelen voor gemeenten

De VNG vindt het positief dat er extra middelen beschikbaar komen voor gemeenten om de voorbereidingen voor de implementatie voort te zetten en de groep inburgeraars die onder de huidige wet vallen extra te begeleiden. Het gaat totaal om € 30 miljoen, waarvan € 21 miljoen voor de begeleiding van de ondertussen-groep en € 9 miljoen voor extra invoeringsmiddelen. In de meicirculaire wordt dit nader toegelicht.

Gesprekken over de ‘ELIP-groep’ (Einde Lening nog Inburgeringsplichtig)

Zoals beschreven in de kamerbrief is de VNG nog in gesprek met het ministerie van SZW over de groep inburgeraars die zonder lening nog inburgeringsplichtig zijn. Voor gemeenten is het van belang om zowel in te zetten op het voorkomen van het ontstaan van een ELIP-groep als de begeleiding van deze betreffende groep.

Werken in de geest van de nieuwe wet

De VNG en Divosa moedigen gemeenten aan om voor de inburgeraars die in 2021 instromen - daar waar mogelijk - in de geest van de nieuwe wet te werken. In aanvulling op de bestaande producten en diensten gaan de VNG en Divosa gemeenten daarbij ondersteunen. Met praktische handvatten en inspirerende praktijkvoorbeelden laten zij gemeenten zien wat het oplevert om vroegtijdig met een aantal onderdelen van de nieuwe wet te starten. Het gaat om:

  1. De warme overdracht van het azc naar de gemeente
  2. Het afnemen van de Brede intake en het opstellen van het PIP-advies
  3. Periodieke voortgangsgesprekken met de inburgeringsplichtige
  4. Het bieden van begeleiding naar financiële zelfredzaamheid
  5. Het maken van afspraken met taalscholen (taalconvenanten)

Kennissessies en online magazine

De ondersteuning van de VNG en Divosa krijgt vorm in onder meer kennissessies voor zowel bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerders. Deze reeks bijeenkomsten wordt georganiseerd onder de vlag ‘Inburgering in uitvoering’ en start op 27 mei. Ook verschijnt er ter inspiratie een online magazine voor gemeenten met daarin verhalen uit de praktijk, tips en andere relevante rubrieken over het werken in de geest van de nieuwe wet. In het ondersteuningsaanbod krijgt de nieuw verworven kennis uit het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering een belangrijke plek.

Vragen?

Vragen over de invoering van de nieuwe wet of mogelijkheden tot ondersteuning kunt u stellen via: helpdeskvluchtelingen@vng.nl.

Kijk ook bij de veel gestelde vragen op de website van Divosa.

Meer informatie