Binnen het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering van het ministerie van SZW worden in 9 gemeenten 10 bestaande werkwijzen rond inburgering geëvalueerd, vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering.

Er zijn 3 nieuwe rapporten verschenen. De laatste onderzoeken worden afgerond in het tweede kwartaal van 2021.

Amsterdam: Meer cultuursensitiviteit nodig in begeleiding statushouders

In Amsterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar 3 pilots met statushouders die onder de huidige Wet inburgering vallen. Daaruit blijkt dat meetinstrumenten in de brede intake niet altijd voldoende cultuursensitief zijn en klantmanagers moeten balanceren in hun rol tussen opbouwen van vertrouwen en wijzen op verplichtingen. 

Rotterdams programma Taalstart draagt bij aan goede start statushouders

In Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar het programma Rotterdamse Taalstart (RTS), een programma waarin wordt gewerkt aan de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van statushouders. Uit het onderzoek blijkt dat dit programma van 8 weken bijdraagt aan een goede start voor statushouders: ze begrijpen over het algemeen beter wat er van hen wordt verwacht in Nederland, er ontstaat meer spirit om in te burgeren en te integreren. 

Taalvaardigheid statushouders in pilotgemeenten licht toegenomen

Statushouders in 19 gemeenten die meedoen aan 6 pilots rond de Veranderopgave Inburgering gaan vooruit in de beheersing van het Nederlands. Het gaat om de gemeenten die experimenteren met de Zelfredzaamheidsroute. 

Naast de onderzoeken naar bestaande werkwijzen voeren 97 gemeenten in totaal 39 pilots over 6 thema’s uit onder de vlag van het Pilotprogramma Veranderopgave inburgering.

Meer informatie