De commissie BADO heeft een notitie gepubliceerd over de praktische uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording. Met de notitie wil de commissie meer helderheid scheppen over de gevolgen van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

De notitie van de commissie BADO geeft een huidige stand van zaken. Het gaat niet om regelgeving, maar om voorlichting over de rechtmatigheidsverantwoording. Door een komende wetswijziging moet het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 deze zelf afgeven in de jaarrekening.

Jaarrekening

Op dit moment verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. De externe accountants geven in de toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W die in de jaarrekening wordt opgenomen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel waarin de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen is inmiddels door BZK geconsulteerd. De VNG heeft positief gereageerd op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met twee randvoorwaarden: ten eerste met het verzoek aan BZK voor ondersteuning aan alle gemeenten middels training en voorlichting en ten tweede flankerend beleid door BZK om de implementatie te ondersteunen.

Commissie BADO

In de commissie BADO werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels over bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. 

Meer informatie