Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (over inkomen en vermogen) gelden van september 2021 tot en met februari 2022. De werkgroep kwijtschelding, bestaande uit gemeenten en waterschappen, stelt de normen vast. De normen worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.

Update 28 januari 2022

Wijziging normbedrag ‘inkomen onder beslagvrije voet’

De Commissie Invordering (voorheen werkgroep kwijtschelding) heeft besloten het normbedrag aan te passen en aansluiting te zoeken bij de bedragen uit de Participatiewet en het bedrag aan te houden van 70% van het normbedrag voor reguliere bijstand (ex VT). Bovendien zal er voortaan een aparte norm worden gehanteerd per categorie alleenstaand(e ouder) en gehuwd/samenwonend. Hierin wordt ook onderscheid gemaakt in aanvragers en/of partners boven of onder de pensioengerechtigde leeftijd. Alle gebruikers en productbeheerders van gemeenten (en waterschappen) die de Kwijtscheldingstoets bij het Inlichtingenbureau afnemen zijn op 20 januari 2022 via het Inlichtingenbureau per e-mail over deze wijziging geïnformeerd.

Meer informatie