Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de publieke gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De onderstaande maatregelen worden genomen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)

De regeling werktijdverkorting is stopgezet als ‘coronamaatregel’. Hiervoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Met het UWV vindt nog overleg plaats over de uitvoering van de maatregel. De hoofdlijnen van deze maatregel zijn al bekend:

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)

In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die op korte termijn kan worden ingevoerd. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is. Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector)

Het kabinet gaat met de VNG in overleg over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

De VNG kan hierin gemeenten geen algemeen advies geven. Wel is een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Zie daarvoor de Q&A onder 'Ondersteuning ondernemers': 

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (min EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Meer informatie

Gemeenten kunnen bedrijven en ondernemers verwijzen naar onderstaande instanties:

  • Voor de verruimde kredietregelingen Borgstelling MKB en Garantie Ondernemersfinanciering
    • kunnen banken aanmeldingen doen bij de RVO.
    • kunnen ondernemers contact opnemen met hun kredietverstrekker
  • Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij:
  • Voor de regelingen van SZW volgt nog nadere info.
  • De regeling Werktijdverkorting (Wtv) wordt met onmiddellijke ingang vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW):
  • Ondernemers kunnen met al hun vragen terecht bij het Coronaloket: