Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Archiefwet, bieden we een aantal (geactualiseerde) handvatten voor de werkpraktijk aan. Deze treft u in onze nieuwe ledenbrief, waarin we u verder bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van archivering. 

Corona als archief hotspot

Gemeentelijke informatie over de aanpak van de coronacrisis is van grote waarde. Daarom wordt aangeraden de coronacrisis als een 'archief hotspot' aan te merken. Zo kan tijdelijk te bewaren informatie in dit kader alsnog permanent worden bewaard. Ook adviseren we om duidelijke afspraken te maken met leveranciers van raadsinformatiesystemen over de archivering van audiovisuele verslagen.

Grip op informatie

Vanuit het project Grip op informatie ondersteunt VNG Realisatie innovatie en kennisuitwisseling tussen gemeenten op de thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en digitaal duurzame toegankelijkheid. Dit gebeurt via 10 proeftuinen waaraan gemeenten en archiefinstellingen deelnemen. Het is ook mogelijk om ambassadeur Kees Duijvelaar uit te nodigen om de opgave en rollen als college en raad daarbij toe te lichten.

Selectielijst 2020

De Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 is van kracht geworden. Om de gemeenten bij de implementatie te ondersteunen is de handreiking 'Gebruik selectielijst' geactualiseerd.

Horizontale verantwoording Archiefwet

De archief KPI’s, de kapstok voor het (twee)jaarlijkse verslag van B en W aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Archiefwet, zijn geactualiseerd. De praktijk laat vaak zien dat de raad dit verslag als een hamerstuk afdoet. Overweeg als raad het archief KPI-verslag actief te bespreken. De gemeente kan de behandeling interessanter en relevanter maken door het verslag gepaard te laten gaan met een verbeterplan. De archief KPI’s zijn ook beschikbaar in een open data format.

Meer informatie