Bij de vaststelling van lokaal woonbeleid moeten gemeenten meer rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Dit staat in een nieuw Beleidskader dat is opgesteld door het Ministerie van BZK, samen met de VNG, een aantal gemeenten en andere partijen.

Woonwagenbewoners moeten zo vaker binnen een redelijke termijn kans maken op een standplaats. In gemeenten waar behoefte is aan standplaatsen kan van een afbouwbeleid van standplaatsen geen sprake meer zijn.

Lokaal woonwagenbeleid

Het kader helpt gemeenten bij een invulling van het lokale woonwagenbeleid dat recht doet aan de cultuur van woonwagenbewoners, hen beschermt tegen discriminatie en voldoende rechtszekerheid biedt.

Beleidskader

Dit alles staat in het ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’, opgesteld door het Ministerie van BZK, in samenwerking met de VNG, gemeenten, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Aedes en vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Vandaag heeft minister Ollongren het Beleidskader naar de Tweede Kamer gestuurd.

In haar brief schrijft Ollongren dat zij de ontwikkeling van het aantal standplaatsen gaat monitoren.

Aanleiding

Het beleidskader volgt op adviezen en aanbevelingen van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die oordeelden dat (huidig) beleid waarin het aantal standplaatsen tot nul wordt teruggebracht, in strijd is met het recht op gelijke behandeling.

Reactie VNG

Samen met gemeenten hebben wij een vertaalslag gemaakt van het mensenrechtelijk kader zoals dat is verwoord in (met name) uitspraken van het Europees Hof van Justitie naar een praktische handreiking: hoe geven we dit op lokaal niveau vorm?

De uitspraken van het Hof zijn bindend voor de Staat der Nederlanden. Het is goed dat de regelgeving in de vorm van dit beleidskader in lijn is met wat er moet gebeuren. Het is nu aan de gemeenten dit kader te gebruiken bij het woonwagenbeleid.

Meer informatie