Zoals bekend, zegde de VNG op 30 juni de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 op. De lokale educatie-activiteiten voor laaggeletterde volwassenen gaan ondertussen door en de VNG heeft overleg met het Rijk over landelijke verbeteringen.

De belangrijke redenen voor de VNG om de afspraken op te zeggen waren: te weinig rijksmiddelen en toenemende bureaucratie, vooral bij kwaliteit en monitoring.

Decentralisatie-uitkering aanpak laaggeletterdheid 2020 blijft behouden                                                         

In een stuurgroep op 14 juli, bestaande uit directeuren van de vier betrokken departementen en de VNG, liet het Rijk weten dat de decentralisatie-uitkering aanpak laaggeletterdheid 2020 behouden blijft. Lokale overheden kunnen daarmee elementen uit de eerdere bestuurlijke afspraken die zij waardevol achten, bekostigen. Er kan ook nog gewerkt worden aan het maken van een regionaal programma aanpak laaggeletterdheid voor volwassenen. 

Jaarlijkse indexering specifieke uitkering educatie nog steeds onzeker

Het Rijk blijft de specifieke uitkering educatie op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs structureel aan gemeenten verlenen, gelet op de gebruikelijke bepalingen in deze wet. In 2019 is deze uitkering echter niet geïndexeerd, in 2020 gebeurt dat wel. Ondanks herhaalde gemeentelijke verzoeken wil het Rijk ook nu geen garantie voor jaarlijkse indexering geven. Dat is problematisch met het oog op eventuele nieuwe meerjarige bestuurlijke afspraken.

Nieuwe gesprekken over kwaliteit en monitoring

Afgesproken is dat de departementen en gemeenten opnieuw gaan overleggen over de beoogde criteria voor kwaliteit en monitoring. De bedoeling is dat deze dichter aansluiten op de gemeentelijke praktijk en het huidige gevarieerde lokale educatie-aanbod dan tot nu toe door het Rijk is voorgesteld. Bij het ontwikkelen daarvan staat voor ons de bijdrage aan de maatschappelijke redzaamheid van de deelnemers centraal.

Omdat het in de zomerperiode lastig is om op ambtelijk niveau de betrokken gemeenten bij elkaar te krijgen, houdt de VNG samen met het ministerie van OCW in de eerste helft van september een bijeenkomst (fysiek of digitaal). Daartoe wordt zo spoedig mogelijk een uitnodiging aan de deelnemers verzonden.

Bestuurlijke doorstart bij voldoende financiën

Gelet op het belang voor inwoners met onvoldoende basisvaardigheden willen we vanuit de VNG verder werken aan een bestuurlijke doorstart. Als voorwaarde geldt dat het Rijk voldoende budget verstrekt om een nieuw gezamenlijk meerjarig programma succesvol te laten zijn. In de zomer hebben we daarover ambtelijke gesprekken met het ministerie van OCW.     

Meer informatie