Onderzoeksbureau AEF schat in dat gemeenten in de eerste 2 kwartalen van 2021 tussen € 800 miljoen en € 1,1 miljard meer kosten of minder inkomsten hebben die direct zijn gerelateerd aan COVID-19. De inschatting is gebaseerd op 15 diepte-interviews en een brede uitvraag onder alle gemeenten. 

AEF heeft, in opdracht van de VNG, voor de derde keer sinds het uitbreken van het coronavirus de financiële consequenties voor gemeenten onderzocht. Dit keer is gekeken naar de al uitgekeerde compensatie over 2020, de verwachte consequenties over Q1 en Q2 en de verwachtingen voor de middellange termijn. Gemeenten geven in meerderheid aan dat de compensatie over 2020 toereikend is. Uiteraard zijn er verschillen tussen gemeenten, datzelfde geldt voor de eerste 2 kwartalen van 2021. 

Voor de middellange termijn ziet men 3 ontwikkelingen:

  • De extra kosten in het sociale domein door corona lijken nu nog mee te vallen, maar de verwachting is dat na de acute crisisfase deze kosten hoger worden
  • Ook economische effecten blijven naar verwachting lang voelbaar, met onder andere leegstand in de stadscentra.
  • Daarnaast zal het blijvend thuiswerken kosten met zich meebrengen op de lange termijn. 

De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de gesprekken met het rijk over compensatie. Eerder heeft het rijk toegezegd dat de compensatie in ieder geval ook voor de eerste 2 kwartalen van 2021 reëel is. 

Meer informatie