De VNG stemt in met het nieuwe Certificeringskader 2018 voor openbare bibliotheken en centra voor kunsten, muziekscholen en volksuniversiteitencentra. Na een audit krijgen voorzieningen die aan het kader voldoen een certificaat als bewijs dat de kwaliteit van de organisatie in orde is.

De Vereniging Openbare Bibliotheken en Cultuurconnectie en andere bibliotheekorganisaties zijn al eerder akkoord gegaan met het nieuwe Certificeringskader.

Gezamenlijke normering

De gezamenlijke normering biedt een oplossing voor het toenemend aantal brede organisaties die zowel bibliotheekwerk als educatieve activiteiten aanbieden. Die hebben nu nog te maken met verschillende niet-afgestemde normenkaders voor de afzonderlijke onderdelen. Ook zijn samenwerkingspartners zoals de Taalhuizen en de Bibliotheekschool aangesloten.

Meerwaarde

De certificering biedt klantwaarde, toekomst/instellingswaarde en stelselwaarde. Het kader stelt kwaliteitseisen die te maken hebben met de (potentiële) leden, partners en opdrachtgevers. Certificering is een basis voor de continue verbetering en toekomstige ontwikkeling van organisaties. Het certificaat is ook een kwaliteitsbewijs om deel uit te kunnen maken van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen, zoals vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Werkgroep

Het Certificeringkader 2018 is ontwikkeld in opdracht door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheekvoorzieningen (SCOB) en met steun van de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Een werkgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders, (VOB, Cultuurconnectie, Stichting Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven) en een vertegenwoordiger van de gemeenten, heeft het kader met ondersteuning van SCOB opgesteld.

Digitale applicatie

Het Certificeringskader bestaat uit een twee delen. Het eerste deel is een uitwerking van de norm, die op de INK normering is gebaseerd. In het tweede deel is informatie over de achterliggende visie, uitgangspunten, totstandkoming en kosten opgenomen. De norm is flexibel en modulair opgezet. Door verbeterde procesinrichting, inzet van een digitale applicatie en een gerichtere inzet van auditoren kunnen de kosten beperkt blijven tot de directe auditkosten. De applicatie kan in de toekomst in verband met benchmarking gekoppeld worden aan applicaties zoals de datawarehouse van de KB.

Subsidievoorwaarden

Eenmaal per vier jaar moet een audit plaatsvinden. Alleen directe auditkosten worden in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de complexiteit van de audit (€ 1.600- 5.500 exclusief btw). De kosten van certificering zijn voor bibliotheken lager geworden en voor centra voor kunsten gelijk gebleven. Voor gecombineerde instellingen zijn de kosten door het voorkomen van dubbelwerk afgenomen. Gemeenten worden geadviseerd certificering als punt mee te nemen bij de opdrachtverlening en subsidievoorwaarden.

Meer informatie