Het besluit is genomen om per 1 oktober 2022 alleen te starten met een uitbreiding van de iEb-berichtenstandaard voor het iEb-bericht voor Beschermd Wonen en de initiële aanlevering van Beschermd Wonen cliënten door centrumgemeenten via deze standaard. 

In juni 2021 zijn alle centrumgemeenten geïnformeerd over de invoering van het iEb-berichtenverkeer voor de inning van de eigen bijdrage Beschermd Wonen. Gebruik van iEb is een randvoorwaarde om de doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen en de invoering van het woonplaatsbeginsel mogelijk te maken. Bij dit bericht hadden wij de hoop om de vernieuwde iEb-berichtenstandaard voor zowel Beschermd Wonen als het abonnementstarief Wmo in te voeren. Vanuit gemeenten en softwareleveranciers zijn echter een flink aantal verbeterpunten aangegeven voor het abonnementstarief. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het specificeren van deze verbeteringen in de iEb-berichtenstandaard.

Het ministerie van VWS, de VNG, het CAK, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, en het Zorginstituut Nederland hebben samen kritisch gekeken naar de tijdlijnen en de risico’s op beide trajecten en besloten om per 1 oktober 2022 alleen te starten met een uitbreiding van de iEb-berichtenstandaard voor het iEb-bericht voor Beschermd Wonen en de initiële aanlevering van Beschermd Wonen cliënten door centrumgemeenten via deze standaard.

Zorgvuldigheid staat voorop, nieuw bericht abonnementstarief Wmo volgt daarom later

De verbeteringen voor het abonnementstarief Wmo worden dus later, dat wil zeggen op de reguliere releasedatum 1 april 2023, vrijgegeven in de iEb-berichtenstandaard. Deze keuze is gemaakt vanuit de behoefte aan zorgvuldigheid en zekerheid, rekening houdend met de grote volumes bij het abonnementstarief. In de tussentijd werken alle ketenpartners intensief samen om knelpunten bij het abonnementstarief op te lossen en de datakwaliteit van de keten op een hoger niveau te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat knelpunten voornamelijk gerelateerd zijn aan proceskeuzes en niet alleen aan de techniek. Een goed functionerende iEb keten is essentieel en ook nodig bij de initiële aanlevering voor Beschermd Wonen en de reguliere aanlevering en verwerking van de iEb-berichten. Het oplossen van de knelpunten bij het abonnementstarief heeft dus hoge prioriteit.

Belangrijk voor gemeenten die de invoering van het woonplaatsbeginsel al voorbereiden

Bent u als gemeente al bezig met voorbereidingen op de invoering van het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen? Dan is het goed om te weten dat in 2022 alleen de gemeenten de gegevens van klanten kunnen aanleveren bij het CAK die dit nu ook al doen. Het is namelijk niet mogelijk om hier extra of nieuwe regiogemeenten in te begeleiden. Bovendien worden, in het huidige systeem, de geïnde eigen bijdragen afgedragen aan de centrumgemeente van de regio waarbinnen het woonadres van de cliënt ligt. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld tijdelijk in een andere regio is geplaatst, vindt de afdracht aan de centrumgemeente van die regio plaats. Pas bij invoering iEb is het mogelijk voor het CAK om in deze situaties de juiste gemeente voor Beschermd Wonen de juiste afdracht te laten ontvangen.

Deel deze informatie met betrokken medewerkers binnen uw regio- en centrumgemeenten

Over de iEb-berichtenstandaard voor zowel Beschermd Wonen als het Abonnementstarief Wmo houden wij u regelmatig op de hoogte. Deelt u deze informatie ook met betrokken medewerkers.

Heeft u dringende vragen, dan horen wij dat graag. Met vragen over de implementatie eigen bijdrage Beschermd wonen kunt u contact opnemen met Ellen Koster (VNG).