Een cliënt kan in bezwaar bij de gemeente tegen een beschikking. Bij de zorgaanbieder kan hij een klacht indienen als hij vindt dat de geleverde ondersteuning niet goed is. De zorgaanbieder handelt de klacht af en rapporteert de gemeente periodiek over het aantal klachten en de wijze van afhandeling.

Een cliënt die vindt dat de zorgaanbieder zijn klacht niet voldoende heeft behandeld, kan een klacht indienen bij de gemeente. Zo is het nu geregeld, maar volgens een advies van regeringscommissaris Michiel Scheltema moet dat op de schop. De kern van het voorstel is dat een cliënt niet alleen tegen een beschikking in bezwaar kan, maar ook tegen de werkwijze c.q. zorgverlening van de (door de gemeente gecontracteerde) zorgaanbieder.

Internetconsulatie

Het advies van Scheltema ligt voor in een internetconsultatie die loopt tot 1 november a.s. De gevolgen voor gemeenten zijn in dit stadium nog niet allemaal te overzien, maar zullen voor de werkwijze in de Wmo en de Participatiewet fors zijn. De VNG gaat het advies nader bestuderen en zal voor 1 november reageren op het advies. We roepen gemeenten op ook te reageren op de internetconsultatie. (Zie de link onderaan dit bericht.)

Achtergrond advies

De reden voor de voorgestelde wijziging is dat gemeenten steeds vaker het gewenste resultaat beschikken en niet meer het aantal uren ondersteuning. Een cliënt zal tegen deze beschikking niet in bezwaar gaan omdat hij het eens is met het resultaat. Maar als hij later niet tevreden is over de geleverde ondersteuning is de termijn om daartegen in bezwaar te gaan voorbij. Het advies-Scheltema pleit daarom voor een integrale geschilbeslechting, de bezwaartermijn zou moeten worden verruimd van 6 weken naar maximaal 6 maanden.

Reikwijdte van de regeling

De commissie Scheltema denkt in eerste instantie aan geschillen over aanspraken ingevolge de Wmo 2015 en de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Jeugdwet blijft vooralsnog buiten beschouwing omdat de gemeente daar volgens de regeringscommissaris verder afstaat van de uitvoering. De gemeente is niet de enige instantie die beslist over jeugdhulp.

Eerste indruk

Op het eerste gezicht ziet het ernaar uit dat gemeenten (bezwaarschriftencommissies) door het nieuwe voorstel er veel meer werk bij krijgen. Gemeenten moeten bij bezwaar niet alleen hun eigen toegangsprocedure beoordelen maar zullen ook een oordeel moeten vormen over  de geleverde ondersteuning van de zorgaanbieder.

De vraag is tot hoever dat gaat: moeten ze eigen onderzoek doen of mogen ze afgaan op wat de aanbieder zegt? Als dat laatste het geval is, wat is dan het verschil met de huidige werkwijze waarbij de aanbieder de klacht behandelt?

Meer informatie

Via de link hieronder vindt u het advies van Scheltema en kunt u reageren op de consultatie.