Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: 'Wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?' Een unieke coalitie van 20 landelijke partijen start daarom het programma Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd.

De aanpak heeft twee speerpunten:

  • het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen
  • het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente

Vertrekpunt: de regio

Het moet in de regio gebeuren: dat is het vertrekpunt. Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten vormen samen een al doende lerende aanpak, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters in de praktijk worden gebracht.

Lerende aanpakken nodig

In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals maar ook bestuurders op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen, zijn lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale en regionale situatie.

Inspiratieregio's delen ervaringen

Door ervaringen vanuit tien inspiratieregio's te delen en samen al doende te leren en te verbeteren, werken we samen aan een cultuuromslag en verbeteren we de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland. Eind juni berichten we hoe inspiratieregio’s kunnen meedoen.

Meer informatie

De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, , Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.