De monitor Leerlingenvervoer in Nederland, vervolgmeting 2017 is beschikbaar. De rapportage geeft inzicht in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer én de bijbehorende kosten. Het is de derde en laatste meting, na die van 2015 en 2013.

Voornaamste resultaten monitor

  • In schooljaar 2016/17 maakten 70.000 leerlingen gebruik van een vervoersvoorziening, in het schooljaar 2014/15 waren dit 73.000 leerlingen, in 2012/13 79.000 leerlingen. Het aantal leerlingen met een vervoersvoorziening is in vier jaar dus afgenomen met ruim 11%.
  • We zien niet alleen een afname in absolute zin, maar ook procentueel. In schooljaar 2012/13 maakte 3,1% van de leerlingen gebruik van een voorziening leerlingenvervoer, in 2016/17 was dit afgenomen tot 2,8%. Dit is niet alleen te verklaren door de daling van het leerlingenaantal.
  • De totale vervoerskosten bedroegen 205 miljoen euro in 2016. In 2014 bedroegen de totale kosten 224 miljoen euro, in 2012 236 miljoen euro. Dit betekent dat de kosten op macro-niveau in vier jaar tijd zijn afgenomen met 13%.
  • De meerderheid van de leerlingen die gebruik maken van de regeling leerlingenvervoer volgt het speciaal onderwijs (39%) of het voortgezet speciaal onderwijs (31%). Naar het speciaal basisonderwijs gaat 18% , naar het basisonderwijs 9% en naar het voortgezet onderwijs 3%. Deze percentages zijn gedurende vier jaar weinig veranderd.
  • 79% van de gebruikers wordt vervoerd met aangepast vervoer (busje of taxi). In dit percentage zit geen ontwikkeling.
  • Dit aangepast vervoer maakt 86% van de kosten uit, tegenover 93% in 2014 en 95% in 2012.
  • 15% van de gebruikers wordt vervoerd op grond van de gewenste signatuur van de school.
  • Dit is inclusief de 6% van de leerlingen die ook op grond van een handicap worden vervoerd. Deze groep zou altijd worden vervoerd, maar naar een school dichterbij.
  • Meest genoemde trend: Gemeenten streven naar het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen. Aangepast vervoer wordt minder vanzelfsprekend gevonden.

Drie metingen

Het ministerie van OCW laat de ontwikkelingen van leerlingenvervoer volgen met een landelijke monitor, met metingen in 2013, 2015 en 2017. De eerste meting was in 2013 en gold als nulmeting, nét voor de invoering van het passend onderwijs.  De laatste vervolgmeting werd uitgevoerd in 2017. Daarmee komt in beeld hoe de aantallen vervoerde leerlingen en de kosten zich ontwikkelen na de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

Meer informatie