Er is een eerste monitor uitgevoerd over de dienstverlening bij het toekennen, verstrekken en onderhoud van hulpmiddelen. Deze nulmeting is gedaan onder cliënten met een complexe hulpmiddelenvraag: zij geven de algehele dienstverlening van gemeenten en leveranciers gemiddeld een krappe voldoende (6-).

Hieruit blijkt dat er verbeteringen nodig zijn op een aantal aspecten van de toegang, de levering en het onderhoud van hulpmiddelen.

Van bejegening tot resultaat

De monitor is uitgevoerd door adviesbureau Significant in opdracht van de partijen die deelnemen aan het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen. De cliënten zijn bevraagd op 5 onderwerpen:

  • bejegening door de gemeente (in de toegang)
  • bejegening door de leverancier (bij de levering)
  • het principe 'de cliënt centraal'
  • reparaties
  • het resultaat (beschikken over het juiste hulpmiddel)

Het valt op dat het resultaat (beschikken over het juiste hulpmiddel) als zeer positief wordt ervaren. Tegelijkertijd valt het ook op dat de reparaties als onvoldoende worden ervaren. De bejegening door gemeenten en leveranciers en het centraal stellen van de cliënt scoren gemiddeld.

Verbeteren dienstverlening nodig

De conclusie is dat gemeenten en leveranciers hun dienstverlening voor de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag moeten verbeteren. Een concreet aangrijpingspunt daarbij is het centraal stellen van de cliënt, onder andere door het functionele advies van de ergotherapeut en/of revalidatiearts mee te nemen. Het werken met een vaste contactpersoon (of vast team) die de cliënt goed kent, draagt sterk bij aan een positief ervaren dienstverlening. Ook kunnen gemeenten en leveranciers al bij de aanvraag alert zijn op de mate van complexiteit.

Convenanten en handreikingen

De partijen van de Verbeteragenda hebben afspraken over het verbeteren van de dienstverlening vastgelegd in 2 convenanten: 'Verhuizen met een hulpmiddel' en 'Maatwerkprocedures toegang hulpmiddelen'. De gemeenten zijn gevraagd de convenanten te ondertekenen: hiermee laten zij weten te gaan werken volgens de convenantafspraken en in lijn met het normenkader. Onlangs leverde het project Verbeteragenda ook handreikingen en brochures op die gebruikt kunnen worden om de toegang tot en het verstrekken van hulpmiddelen te verbeteren.

Meer informatie

Zie ook