De grootte van het stembiljet, de perikelen rondom het gebruik van de ondersteunende verkiezingssoftware (OSV), het gebruik van een stembureau-app door sommige gemeenten: het zijn enkele voorbeelden die tot discussie over het verkiezingsproces hebben geleid.

'De Kieswet en uitvoeringsregels moeten grondig tegen het licht te worden gehouden. Aan de orde moet komen of het nodig en mogelijk is (onderdelen van) het proces te digitaliseren.' Dit schrijven de voorzitters van de VNG, het IPO en de UvW in een brief aan minister Ollongren.

De effectiviteit, de veiligheid en de betaalbaarheid van nieuwe digitale technieken moet vast komen te staan voordat we voor de introductie daarvan zullen pleiten.  

Belang van modernisering

De VNG heeft over (het belang van) de modernisering van het verkiezingsproces (tellen van de stemmen, inzet van hulpmiddelen, verwerking van de uitslag etc.) al enkele malen met het ministerie van BZK gesproken. We verkennen met minister Ollongren graag verder de mogelijkheden hoe het proces op de langere termijn is te verbeteren.

Financiering waterschapsverkiezingen 

De voorzitters gaan in hun brief gaat ook in op de financiering van de waterschapsverkiezingen. Waterschappen betalen gemeenten nu via het Rijk voor de uitvoering van deze verkiezingen. Zoals bij alle overige verkiezingen zou het Rijk hier door een storting in het Gemeentefonds in moeten voorzien, zodat alle verkiezingen op uniforme wijze gefinancierd worden.

Meer informatie

Hieronder de brief van de voorzitters van de VNG, het IPO en de UvW aan minister Ollongren: