Gemeenten onderzoeken hoe zij gezamenlijk het gemeentelijk deel van de registratie van persoonsgegevens kunnen moderniseren. Deze modernisering moet leiden tot verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en uitvoeringsprocessen. Vanuit deze registratie vindt levering aan GBA-V plaats.

Gezamenlijke actie

Een vijftal grote gemeenten, de NVVB en de VNG, hebben het initiatief genomen tot het onderzoeksproject Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (GVR). Een beproeving in de vorm van een pilot maakt hier deel van uit. Dit initiatief past in de beweging die de VNG met Samen Organiseren heeft ingezet.

Onderzoek

Gemeenten lopen tegen problemen aan met de huidige systemen. Daarom onderzoeken ze een gemeenschappelijke voorziening voor de registratie van persoonsgegevens. Dit in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken en de levering van de verplichte gegevens aan GBA-V. Er vindt op dit moment een verkenning plaats of hergebruik mogelijk is van elementen die Operatie BRP heeft opgeleverd. Daarnaast wordt op basis van toekomstscenario’s bepaald welke (maatschappelijke) baten de mogelijke ontwikkeling van GVR kan opleveren.

Op basis van de resultaten van de verkenning zal een voorstel volgen dat wordt voorgelegd aan het bestuur van de VNG.

Ontwikkelingscriteria

De ontwikkeling van een GVR dient plaats te vinden volgens een aantal criteria:

Kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid:

  • Gemeenten willen met de GVR bereiken dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van persoonsgegevens worden verbeterd en dat er snel en tegen lagere kosten ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen, de digitalisering en nieuwe wetgeving. Met de GVR dienen eenvoudiger en meer gegevens beschikbaar te komen voor de binnengemeentelijke gebruikers.
  • Kostenbesparing en inzetbaarheid. Ook de aanpasbaarheid van het binnengemeentelijke ICT-landschap moet er beter door worden en kostenbesparend zijn. Verder moet de GVR zorgen voor betere ondersteuning van samenwerkingsverbanden zodat zij geen ingewikkelde verbindingen naar alle deelnemende gemeenten meer hoeven te leggen, maar eenvoudigweg de GVR kunnen raadplegen.
  • Flexibiliteit. Als laatste dient de GVR erin te voorzien dat de huidige mogelijkheden voor het maken van selecties in relatie tot aangehaakte gegevens worden uitgebreid.