De Model Algemene subsidieverordening uit 2013 is voor de tweede keer geactualiseerd. Aanleiding is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2017 betreffende salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens overschrijden .

De Raad oordeelde dat het niet toelaatbaar is het betalen van salarissen die de norm te boven gaan als weigeringsgrond te hanteren. In de model-ASV 2013 was een dergelijke weigeringsgrond facultatief opgenomen in artikel 9, derde lid, onder f: dit is nu geschrapt.

Verder is op 1 juli 2018 de Wet terugvordering staatssteun in werking getreden, waardoor artikel 9, vierde lid, overbodig is geworden.

Gebruik modelverordeningen

Net als de vorige update van 2016 heeft deze wijziging van de model-ASV 2013 de insteek van (noodzakelijk) ‘onderhoud’. Gemeenten die inspiratie zoeken ten aanzien van hoe het ook anders kan, raden wij aan om de VNG Databank Praktijkvoorbeelden er op na te slaan en met collega’s van gedachten te wisselen op het VNG Forum Gemeenterecht.

Meer informatie