De modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering is gepubliceerd. Dit model regelt het financiële verkeer tussen de jeugdregio en de gecertificeerde instellingen voor wat betreft de gesubsidieerde onderdelen. De implementatiehandreiking helpt u op weg.

Bij het model zit een handreiking en afwegingskader 'subsidie of aanbesteden' om u op weg te helpen bij het gebruik. 

Update: Dit bericht is eerder geplaatst op 5 juni. Op 17 juli is een ledenbrief uitgegaan met daarin de definitieve modelsubsidieregeling.

Waarom een modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen?

Aanleiding voor het ontwerpen van deze subsidieregeling is het in september 2017 gepubliceerde onderzoek naar de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering. In dit onderzoek is geanalyseerd hoe het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering functioneert en wat de daarmee samenhangende risico’s zijn. Uit het onderzoek bleek dat de continuïteit van de dit soort hulp niet vanzelfsprekend geborgd is en dat er risico’s zijn.

Handelingsperspectief

Omdat gemeenten te allen tijde jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten kunnen bieden geven de onderzoekers een handelingsperspectief om risico’s te verminderen. Eén van de handelingsperspectieven is om het inkoopinstrumentarium passend te maken bij het bijzondere karakter van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De subcommissie jeugd van de VNG heeft dit advies verder uitgewerkt, en dat heeft geleid tot bijgevoegde ‘model subsidieregeling gecertificeerde instellingen’.

Tijdpad

De gewenste ingangsdatum voor een zorgvuldige invoering van deze subsidieregeling is 1 januari 2020. Mocht uw regio de regeling willen invoeren per 1 januari 2019 dan geldt een ander tijdpad. Voor maatwerk-ondersteuning en maatwerk juridisch advies van uw jeugdregio kunt u zich wenden tot info@vng.nl

Meer informatie