In 2013 heeft de VNG een Model Sociaal Statuut gepubliceerd met behulp waarvan de gevolgen van reorganisaties voor de medewerkers kunnen worden geregeld. We hebben het Model Sociaal Statuut en de bijbehorende toelichting geactualiseerd.

Dit in verband met het van kracht worden van de Wnra en de Cao Gemeenten op 1 januari 2020

De belangrijkste wijzigingen

  • Het model statuut is aangepast aan de dwingend rechtelijke bepalingen in het BW en de Ontslagregeling, die na 1 januari 2020 ook voor overheidswerkgevers gaan gelden
  • Verwijzingen naar CARUWO-bepalingen zijn vervangen door verwijzingen naar artikelen in de Cao Gemeenten. Daarbij is een voorschot genomen op de vernummering van een aantal artikelen in de laatste versie van de cao, die binnenkort wordt gepubliceerd.
  • De volgorde van de bepalingen is aangepast aan de chronologie van de gebeurtenissen bij een reorganisatie.

Het hier gepresenteerd model is als handreiking door de VNG ten behoeve van haar leden opgesteld. Het is geen modelregeling of aanbeveling die na overleg in het LOGA tot stand is gekomen. Net als het origineel uit 2013 is de geactualiseerde versie van het Model Sociaal Statuut bedoeld als voorbeeld  en inspiratiebron voor een lokaal met de werknemersorganisatie overeen te komen regeling. 

Het sociaal statuut en de bijbehorende toelichting vormen samen het ‘model’, dat geheel naar eigen inzicht en op basis van de lokale omstandigheden en behoeften kan worden aangepast en uitgebreid.

Meer informatie