- Update - Een gemeente kan als iemand die vanaf 2019 een ongeval heeft gekregen waarvoor een derde aansprakelijk is en een Wmo-voorziening aanvraagt, de kosten daarvan declareren bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde hiervoor een model-schadeformulier.

Van 2015 tot en met 2018 had de VNG met het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten voor de collectieve afkoop van deze z.g. regreskosten. Gemeenten ontvingen een bedrag van 11 miljoen per jaar van de aansprakelijkheidsverzekeraars: daarmee waren de Wmo-kosten die gemeenten maken voor regrescliënten afgekocht. Vanaf 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars het convenant met de VNG opgezegd, daarmee is het regresrecht voor gemeenten herleefd. 

Expertise bij declareren regreskosten

Gemeenten lieten ons weten het moeilijk vinden om regreskosten op de juiste wijze te declareren en vroegen ons om ondersteuning. De VNG heeft hiervoor echter geen expertise en capaciteit. Omdat regrescliënten in kleine en middelgrote gemeenten maar weinig zullen voorkomen, is het voor veel gemeenten niet mogelijk om hierover expertise op te bouwen. Ook kan het vaak lang duren voordat een regreszaak door de verzekeraar is afgehandeld, bijvoorbeeld omdat de mate van aansprakelijkheid of de causaliteit ter discussie staat.

Advies aan gemeenten (geüpdatet)

We raden gemeenten aan om, bij voorkeur in regioverband, een contract af te sluiten met een in aansprakelijkheid gespecialiseerd advocatenbureau. Er is verschil van mening of de daarmee gepaarde kosten kunnen worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekeraar op basis van artikel 6:96 BW lid 2, aanhef en onder b BW. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dat niet per definitie het geval. De aansprakelijkheidsadvocatuur is van mening dat deze kosten wel verhaald kunnen worden op de verzekeraar en wijst daarvoor naar het  arrest van de Hoge Raad Vormenfabriek/Zwolsche Algemeene van 9 juli 2004. De VNG adviseert gemeenten die een aansprakelijkheidsadvocaat inhuren vanwege een regresvordering de advocaatkosten in ieder geval mee te nemen in de vordering.

Verantwoordelijkheid gemeente 

De regrescliënt die vanwege zijn beperking Wmo-voorzieningen nodig heeft, kan zich tot de gemeente wenden, tot de aansprakelijkheidsverzekeraar of tot beiden. Een gemeente mag de melding  van een regrescliënt niet weigeren in behandeling te nemen en doorverwijzen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. De gemeente moet de aanvraag beoordelen als een gewone Wmo-aanvraag. Wanneer een voorziening is toegekend, kunnen de kosten daarvan bij de aansprakelijkheidsverzekeraar worden gedeclareerd.

Tijdige afstemming met verzekeraar

Het is raadzaam dat de gemeente in een vroeg stadium contact zoekt met de aansprakelijkheidsverzekeraar om af te stemmen over wie wat doet. Soms zal de verzekeraar, in verband met de meest doeltreffende oplossing voor het slachtoffer, wijzen op de mogelijkheden via de gemeente omdat de gemeente van een bepaalde voorziening meer kennis heeft (bijvoorbeeld een complexe woningaanpassing). We willen voorkomen dat een regrescliënt met zijn vraag tussen de gemeente en de verzekeraar heen en weer geschoven wordt, maar we willen evenmin dat een cliënt voor dezelfde voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) tweemaal een vergoeding ontvangt. Daarom is afstemming in een vroeg stadium van belang.

Meer informatie

Hieronder het model-schadeformulier van het Verbond van Verzekeraars.