Zoals afgesproken tussen minister Hugo de Jonge (VWS) en de VNG, komt er een monitor op de mogelijke effecten van de invoering van het z.g. Wmo-abonnementstarief voor eigen bijdragen. De kern bestaat uit het monitoren van het gebruik van Wmo-voorzieningen en de samenhangende kosten en opbrengsten.

De minister informeerde gisteren de Tweede Kamer per brief over de opzet van de monitor.

Doel en planning

De afspraak is dat de minister en de VNG jaarlijks aan de hand van de resultaten van de monitor in gesprek gaan. De monitor moet informatie opleveren voor het gesprek over de effecten van het abonnementstarief, en wordt vier keer uitgevoerd: in 2019, 2020, 2021 en 2022. De eerste rapportage verschijnt september 2019, de rapportages gaan (ook) naar de Tweede Kamer.

Uitvoeringstoets

De VNG deed een uitvoeringstoets op het abonnementstarief, onder andere werd een enquête uitgezet onder gemeenten. Uit de uitvoeringstoets blijkt onder meer dat gemeenten bezorgd zijn over het tekort aan instrumenten om nog te kunnen sturen op de toegang tot voorzieningen. De VNG gaat graag in gesprek met VWS over het ondersteunen van gemeenten bij de sturing op de toegang en het in beeld brengen of houden van hun instrumenten daarbij.

Meer informatie

De brief aan de Tweede Kamer is via deze link te downloaden:

Zie ook