Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.

Via een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. 

Overgang per januari 2020

De minister schrijft dat op dit moment alles op alles wordt gezet om de overgang naar 2020 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar op dit moment is het aannemelijk dat nog niet alle technische functionaliteiten (bij het CAK en mogelijk bij een aantal gemeenten) gereed zijn.

Cliënt tijdig geïnformeerd

Het gevolg kan zijn dat een aantal cliënten later dan januari een (verzamel)factuur ontvangen. Mocht er vertraging ontstaan in de facturering dan is de inzet vanuit de VNG, maar ook vanuit VWS en het CAK, dat de cliënt hierover tijdig wordt geïnformeerd (door het CAK of door de gemeente). 

Eerste rapportage monitor

Voor het kwantitatieve deel biedt de eerste rapportage van de monitor inzicht in een nulmeting over 2017 en 2018 (de jaren vóór de invoering van het abonnementstarief). Daarnaast wordt in deze rapportage op basis van diepte-interviews bij 18 gemeenten een kwalitatief beeld van de invoering van het abonnementstarief van de eerste maanden in 2019 gegeven.

Aanzuigende werking abonnementstarief

De VNG heeft zich verzet tegen invoering van een abonnementstarief, omdat dit zorgt voor meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Dit beeld komt ook naar voren uit de diepte-interviews bij de 18 gemeenten. De gemeenten laten weten de sterkste toename te zien bij hulp in het huishouden, gevolgd door hulpmiddelen en woningaanpassingen. Gemeentelijke toegang-medewerkers melden dat er meer aanvragen zijn van inwoners uit de hogere inkomensklassen.

Meer informatie