Bibliotheken hebben behoefte aan steun voor innovatie. Ook verdient het functioneren van bibliotheken in krimpgebieden meer aandacht.Dat stelt VNG in reactie op de Midterm Review (tussenevaluatie) van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

De Midterm Review is uitgevoerd na een toezegging aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel in 2015. De minister van OCW heeft naar aanleiding van de Midterm Review een aantal maatregelen aangekondigd op het gebied van:

  • de spreiding, bereikbaarheid, en het gebruik van de fysieke bibliotheek en de motie Asscher c.s.. In deze motie is de regering verzocht zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten
  • de mogelijkheden voor burgerinitiatieven
  • de openbare bibliotheken en het leenrecht
  • de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek
  • arbeidsmarkt en personeel

De formele evaluatie van de wet is voorzien in 2019.

VNG Reactie

Het bibliotheekwerk ontwikkelt zich voorspoedig langs de lijnen geschetst door het rapport van de commissie Cohen. Het aantal bibliotheekvoorzieningen dat niet (geheel) voldoet aan de eisen van de Wsob is zeer beperkt: er is geen aanleiding in het rapport te vinden tot nadere regulering van het stelsel. De VNG plaatst enkele kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen en vraagt om:

  • Inzet van stimuleringsmiddelen ter uitvoering van de Gezamenlijke Innovatieagenda van het netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, waaronder het aanjagen van een collectief bibliotheeksysteem.
  • Nader onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het functioneren van vrijwilligersbibliotheken bevorderd kan worden, met name in krimpgebieden. Ook moet de impact van uniformering van het model van samenwerking met het onderwijs op de bekostiging onderzocht worden.
  • Van de provincies een op gemeenten aanvullende inzet, daar waar bibliotheekvoorzieningen in krimpgebieden onder druk staan.
  • Bij de eindevaluatie van de Wsob in 2019 onder meer de afstemming van de taken van de bibliotheek in relatie tot het bredere netwerk van lokale voorzieningen als aandachtspunt mee te nemen.

Meer informatie