Drie vragen aan... Sandra Dijk en Peter Lanser

In de rubriek Drie vragen aan… laten we mensen aan het woord, die betrokken zijn (geweest) bij een project onder de vlag van de LSI. Wat zijn hun ervaringen? Wat was de reden om het project in LSI-verband te doen. Welke lessen kunnen getrokken worden? Waardevolle vragen en antwoorden voor iedereen die betrokken is bij de LSI of geïnteresseerd is zich aan te sluiten bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. 

Sandra Dijk en Peter Lanser

Deze eerste aflevering komen Sandra Dijk en Peter Lanser aan het woord. Zij zijn als senior adviseur bij VNG Naleving al bij veel LSI-projecten betrokken geweest. Namens de VNG zijn zij de linking-pin tussen de LSI, ketenpartners en gemeenten. Tijdens projecten geven zij betrokken gemeenten ook concrete ondersteuning.

Wat is voor een gemeente de meerwaarde van de LSI?

‘Ten eerste betekent het dat de informatiepositie van de gemeente enorm wordt verbeterd’, trapt Sandra af. ‘Een gemeente kan namelijk door een project te starten onder de vlag van de LSI toegang krijgen tot relevante informatie van ketenpartners zoals de Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, IND, SVB en ook de politie kan aansluiten. Je kunt je voorstellen dat er dan een veel completer beeld ontstaat over misstanden en problematiek in een wijk of op een adres. Je komt echt achter de voordeur en daarmee kun je als gemeente in samenwerking met de ketenpartners veel gerichter actie ondernemen.’ 

Peter is het helemaal met Sandra eens dat het uitwisselen van gegevens grote meerwaarde heeft: ‘De gemeente beschikt dan niet alleen over landelijke informatie, maar krijgt door deelname van de LSI-partners ook direct de beschikking over allerlei verschillende kennis en expertise. Een bijkomend voordeel is dat de informatiedeling juridisch gewaarborgd is en dat is in verband met de privacywetgeving voor de gemeente een prettige gedachte.’ Volgens Sandra is het ook heel nuttig dat de netwerken verbreed kunnen worden en gemeenten veel van elkaar kunnen leren door bijvoorbeeld best practices te delen. ‘Door het werken in LSI-verband krijgt de integrale samenwerking een boost, zowel binnen de gemeente als met de partners daarbuiten.’ 

Wat is een tastbaar resultaat dat zonder de LSI nooit haalbaar was geweest?

Peter hoeft niet lang na te denken: ‘Veel resultaten waren nooit behaald als de samenwerking binnen de LSI er niet was geweest. De slagkracht door de bundeling van informatie, maar zeker ook het efficiënte en analyse-gestuurd werken, is van onschatbare waarde.’ Sandra: ‘De impact van het optreden als ‘1Overheid’ is groot en dat kan je als gemeente nooit bereiken. Door met elkaar informatie te delen en in gezamenlijkheid naar buiten te treden ben je als overheid meer zichtbaar in de wijk.’

‘Dat blijkt duidelijk uit de volgende casus’, vervolgt Sandra: ‘In een wijkgebonden project kregen we vanuit de woningbouwvereniging een melding van overlast. Na raadpleging door de gemeente van de basisregistratie personen, bleek dat op het adres een moeder met 2 kleine kinderen stond ingeschreven. De overlast zou volgens de melding worden veroorzaakt door diverse mannen. Op het adres werden aan de moeder verschillende toeslagen toegekend. Een zorgtoeslag van iets meer dan 1500 euro, een kindgebonden budget van 4082 euro en een huurtoeslag van 2842 euro. Tijdens een onaangekondigd huisbezoek trof het interventieteam 6 mannen aan die iedere week 80 euro per persoon huur te betaalden aan de moeder. De 6 mannen kenden de moeder met haar 2 kinderen niet en hadden haar ook nog nooit gezien. Uit onderzoek door de afdeling Burgerzaken bleek dat zij met haar 2 kinderen bij haar nieuwe vriend woonde. De 6 mannen waren werkzaam voor deze man en werden zo voorzien van huisvesting. De Belastingdienst heeft aan de hand van de bevindingen de toeslagen per direct gestopt. De inspectie SZW heeft de loonbetaling en arbeidsomstandigheden van de 6 mannen onderzocht. Hieruit bleek dat de mannen minder betaald kregen dan het wettelijk minimumloon, waarop actie is ondernomen. De mannen zijn door de woningcorporatie elders passend gehuisvest en in de woning is een nieuw gezin met kleine kinderen geplaatst. Dit laat zien hoe waardevol een brede samenwerking binnen de LSI kan zijn. Achter een melding van overlast op een adres gaat soms meer schuil dan je denkt. Door de samenwerking met de verschillende deelnemers, in dit geval de gemeente, de belastingdienst en de inspectie SZW zijn misstanden aan het licht gekomen en aangepakt.’

Welke onderwerpen zijn de komende maanden en jaren belangrijk binnen de LSI?

Sandra: ‘Heel actueel is de problematiek rondom arbeidsmigranten. De positie van arbeidsmigranten in Nederland stond afgelopen weken centraal in het publieke debat en heeft de noodzaak om de problematiek verder in kaart te brengen en gezamenlijk aan te pakken een extra impuls gegeven. Dit thema krijgt de komende periode binnen de LSI extra aandacht. Daarnaast staan ook de verdere digitalisering en alternatieve methoden van handhaven op de agenda’. Peter voegt toe dat de komende jaren, onder auspiciën van het Ministerie van SZW en VNG Naleving onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een samenwerking tussen de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertise Centra (LIEC en RIEC’s) en de LSI. ‘Onder beide convenanten werken veel (en dezelfde) overheidsinstanties. Hier moet op het gebied van gegevensdeling, doelbinding en juridische grondslagen nog wel veel gebeuren, maar de intentie is er. 1Overheid 2.0 zeg maar. Let’s do it. Mooier kunnen we het niet maken, makkelijker wel!’