Onder de noemer Merkbaar Beter Thuis werden vorig jaar regio- en (vervolgens) verdiepende bijeenkomsten gehouden over het verbeteren van de ondersteuning en zorg aan mensen thuis. Er ligt nu een beschouwende eindrapportage over het geheel van de bevindingen.

Het eindrapport geeft ook aanbevelingen aan gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders, het ministerie van VWS en de VNG.

Goede voorbeelden inspireren

Gemeenten krijgen de aanbeverling om te investeren in het betrekken van inwoners en cliënten in het beleidsvormende proces. 'Zorg op verschillende manieren voor input vanuit en gesprek met inwoners en cliënten.' De laatste aanbeveling is gericht tot alle partijen: 'Het komen tot een goede samenwerking en het (continu) verbeteren van de uitvoering vergt een lange adem. Hierin kan het helpen om je te laten inspireren door goede voorbeelden elders. Ga deze eens van meer dichtbij bekijken.'

Verbetertraject voor de toegang

Naast een impuls aan regionale initiatieven leveren de bijeenkomsten en de bijbehorende uitkomsten (inclusief de eindrapportage) ook input op voor het Verbetertraject Samenwerken aan een betere Toegang Sociaal Domein zoals deze door de VNG wordt vormgegeven. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Meer informatie