Het ministerie van BZK heeft de Meicirculaire Gemeentefonds 2018 gepubliceerd. Deze circulaire informeert gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen.

Onderwerpen in de meicirculaire beschreven staan zijn onder andere:

  • de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering
  • het vervolg van de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein
  • het BTW-compensatiefonds
  • de stand van zaken van het interbestuurlijk programma

De VNG stuurt de leden binnenkort een ledenbrief met een uitgebreide toelichting op de circulaire.

Meer informatie