Het ministerie van BZK publiceerde op 1 juni de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Met de circulaire informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. Wat zijn de hoofdpunten van de meicirculaire?

In een vandaag verzonden ledenbrief zetten we het op een rij. Onze toelichting schetst een beeld van de ontwikkelingen die de komende periode de financiële ruimte van gemeenten bepalen.

Hoofdonderwerpen 

De belangrijkste punten van de meicirculaire betreffen de onderwerpen:

  • het accres
  • het BTW-compensatiefonds
  • de integratie-uitkeringen sociaal domein
  • de raming BUIG
  • de EMU-tekortruimte
  • de macronorm OZB
  • de accountantsverklaring

Meer informatie

Zie ook