Om thuiszitten te voorkomen en zoveel mogelijk jongeren weer naar school te begeleiden is extra inzet nodig. Vooral regionale afspraken over regie en doorzettingsmacht zijn van belang. Dit schrijven de ondertekenaars van het Thuiszitterspact, waaronder de VNG.

Uit de jaarlijkse leerplichttelling blijkt dat er het afgelopen schooljaar voor 4733 thuiszitters een oplossing gevonden waardoor ze weer onderwijs krijgen. Dit blijkt uit een brief van de ministeries van OCW, VWS en V&J. Tegelijkertijd komen er ook veel nieuwe thuiszitters bij, waardoor het aantal thuiszitters stijgt. Daarom gaan de partners van het Thuiszitterspact (de ministeries de ministeries OCW, VWS en J&V, VNG, PO-Raad, Ingrado en VO-raad) hier extra op inzetten de komende tijd. 

Problematiek thuiszitters complex

Vaak zijn er veel partijen betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor thuiszitters: school, ouders, de jongere zelf, het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, jeugdhulp en soms ook justitie. Om de samenwerking tussen deze partijen te versterken, benadrukken de betrokken ministers in hun brief aan de Tweede Kamer het belang van doorzettingsmacht en ‘casusregie’.

Regie bij gemeenten

Maar hoe pak je dat het beste aan? In opdracht van de ministeries heeft Marc Dullaert een adviesrapport geschreven over doorzettingsmacht in situaties waarin sprake is van een impasse, of waar dat drijgt. Eén van zijn adviezen is dat alle regio’s afspraken maken over de doorzettingsmacht, waarbij de gemeente in eerste instantie de – niet hiërarchische – regie heeft. Alle adviezen van Dullaert zijn te lezen in zijn rapport 'De kracht om door te zetten'. 

Meer informatie