VNG voert namens alle gemeenten een marktverkenning uit onder leveranciers naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en Toepasbare Regels. De resultaten van de uitvraag bieden gemeenten inzicht bij de verwerving van software ter voorbereiding op de Omgevingswet. Zowel leveranciers die softwareproducten en/of -diensten aanbieden gericht op de Omgevingswet, als leveranciers die dat voornemens zijn, kunnen zich via de marktverkenning presenteren aan gemeenten.

De vragen uit de marktverkenning zijn gericht op het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per 1-1-2021 geïmplementeerd moeten hebben. Denk aan de software voor vergunningverlening waarmee een gemeente per 2021 is aangesloten op het Omgevingsloket van de DSO landelijke voorziening. Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode na 2021. Daarbij ligt de focus op een integraal samenhangende oplossing met aanvullende functionaliteiten.

Bekijk hier de marktverkenning en de toelichting aan leveranciers.

Procedure
De marktverkenning verloopt via CTM Solution. Softwareleveranciers kunnen uiterlijk 12 juni 2019 hun antwoorden retourneren. De antwoorden worden in een overzicht beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Leveranciers kunnen ALLEEN aan de Marktverkenning meedoen via het platform CTM Solution. Meer informatie is beschikbaar op TenderNed

ICT markttoets
Naast deze schriftelijke marktverkenning organiseert de VNG op 21 juni een ICT Markttoets voor leveranciers. Deze is precompetitief en wordt uitgevoerd door middel van een workshop waar leveranciers op basis van een aantal vragen met elkaar in gesprek gaan over de verwerving van Omgevingswet-software door gemeenten.