VNG Realisatie voert een marktverkenning uit naar e-depotoplossingen. Leveranciers kunnen tot 21 april 2020 reageren.

De marktverkenning vindt plaats op verzoek van gemeenten die betrokken zijn bij de proeftuin Preserveren van het project Duurzaam Toegankelijk op orde (DTOO). De koplopergemeenten die in de werkgroep Preserveren deelnemen hebben gezamenlijk een achttal use-cases gedefinieerd die in hun optiek de noodzakelijke functionaliteiten dekken van een e-depot. Uses-cases zijn beschrijvingen van functies vanuit gebruikersperspectief. Daarnaast hebben zij een aantal vragen geformuleerd om de context te kunnen duiden.

Urgenter

Een e-depot is een voorziening waar digitale informatie duurzaam word beheerd. De meeste archiefinstellingen en gemeenten beschikken momenteel niet over een e-depot of toegang daartoe. Het wordt urgenter om dat te regelen. De concept Archiefwet 2021 verkort de overbrengingstermijn van te bewaren informatie naar de archiefbewaarplaats van het huidige 20 naar het toekomstige 10 jaar.

Preserveren

Het project DTOO is opgebouwd uit een vijftal proeftuinen: Archiving by design, Zoeken en vinden, Presenteren, Vernietigen en Preserveren. Bij preserveren gaat het erom dat informatie wat betreft vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag in de toekomst duurzaam toegankelijk blijft.

Meer informatie