De totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid bedragen € 1,13 miljard per jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven is gedaan.

Volgens de conclusies van het onderzoek kan Nederland beter concurreren, welvarender en gezonder zijn als meer aandacht wordt besteed aan bestrijding van laaggeletterdheid.

2,5 miljoen laaggeletterd

Meer dan ooit is het hebben van basisvaardigheden noodzakelijk voor het functioneren in de maatschappij. Eerder becijferde de Algemene Rekenkamer dat 2,5 miljoen Nederlanders onvoldoende kunnen lezen en schrijven om aan de maatschappij deel te nemen. Het onderzoek brengt de financiële gevolgen hiervan in kaart.

Gevolgen voor welvaart

In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om niet goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Zij lopen jaarlijks € 572 miljoen aan inkomsten mis. Zij hebben als ze werken gemiddeld lagere salarissen. Laaggeletterden lopen een hoger risico op werkloosheid. Overheid en verzekeraars ervaren de gevolgen in hogere zorgkosten voor laaggeletterden, uitgaven voor de bijstandsuitkeringen, armoedebeleid en gemiste belastinginkomsten.

Minder vertrouwen

Laaggeletterdheid heeft ook negatieve gevolgen voor de participatie en vertrouwen in de samenleving. Ze hebben minder het idee dat ze invloed hebben op de politiek en doen minder vrijwilligerswerk. Laaggeletterden hebben ook vaker een ongezondere levensstijl.

Bestrijding van laaggeletterdheid

Volgens het onderzoek kan Nederland beter concurreren, welvarender en gezonder zijn als meer aandacht wordt besteed aan bestrijding van laaggeletterdheid.
Het Rijk ondersteunt de bestrijding van laaggeletterdheid in het kader van het programma Tel mee met taal, waarin OCW, SZW en VWS samenwerken. In dit kader wordt gewerkt aan het bereiken van 1 miljoen inwoners met leesbevordering en de werving van 45.000 cursisten.

De minister van OCW heeft op 26 maart de Tweede Kamer bericht begin 2019 te komen met een evaluatie en vervolgaanpak op Tel mee met taal. Voor de uitvoering ervan is in het kader van het regeerakkoord € 5 miljoen extra per jaar uitgetrokken bovenop de € 12 miljoen die reeds beschikbaar is.

Meer informatie