In reactie op het rapport over de stikstofproblematiek benadrukt de VNG dat stikstofregels geen belemmering mogen zijn voor economisch herstel na de coronacrisis. Uitstel van maatregelen heeft grote gevolgen voor werkgelegenheid en woningbouw. En de krapte op de woningmarkt vraagt nu om ruimte om te bouwen.

Uit een recente enquête onder onze leden blijkt dat ruim 800 (woningbouw)projecten nu en in de nabije toekomst problemen ondervinden en stilliggen. Het is ons onduidelijk of uitwerking van het rapport ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat deze week werd gepubliceerd, op de korte termijn in de praktijk ook daadwerkelijk die beoogde brug gaat slaan tussen de huidige werkwijze en wettelijke kaders. Gemeenten ondervinden dagelijks de urgentie die nodig is.

Het adviescollege ziet het grote maatschappelijke belang van het op gang brengen van bouwproductie die een beperkte bijdrage levert aan de belasting van Natura 2000-gebieden. Zij adviseert om tijdelijke emissies vrij te stellen van vergunningplicht via een drempelwaarde. De VNG roept de Kamer op robuuste maatregelen te nemen, een drempelwaarde in te stellen en daarmee niet te wachten tot na de verkiezingen en formatie in 2021.  

Gebiedsgericht en samenhangend 

Gemeenten onderschrijven ook het door het adviescollege nadrukkelijk genoemde belang van een gebiedsgerichte aanpak. De voorgestelde maatregelen van het kabinet zijn overwegend generiek, daaraan moet snel een gebiedsgerichte uitwerking worden gegeven.

De VNG kan zich vinden in de opmerking van het adviescollege dat een integrale visie nodig is, waarbij de stikstofmaatregelen worden gezien in samenhang met andere grote maatschappelijke opgaven waaronder klimaatadaptatie, de energietransitie en de versterking van natuur. Dat daarbij de specifieke rol van gemeenten niet wordt benoemd, is een gemiste kans. De kennis en expertise die bij gemeenten aanwezig zijn, zijn onmisbaar in dit dossier.

We roepen tot slot op verdere juridisering van dit vraagstuk te stoppen. Wij pleiten ervoor bij de verdere uitwerking van het stikstofbeleid aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Meer informatie