Zoals bekend, is het Rijk niet van plan gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten als gevolg van het Wmo-abonnementstarief. De VNG adviseert gemeenten nu om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. In een vandaag verzonden ledenbrief lichten we de maatregelen toe.

De kans bestaat dat in gemeenten waar deze maatregelen worden genomen bezwaar- en beroepsprocedures worden gestart. De VNG wil gemeenten die een proefproces willen voeren daarbij ondersteunen.

Om welke maatregelen gaat het?

De door ons voorgestelde maatregelen zijn in de eerste plaats gericht op beheersing van de kosten van de huishoudelijke hulp:

  1. Financiële draagkracht betrekken in het onderzoek.
  2. Invoeren van een budgetplafond en een wachtlijst.
  3. Afwijzingen op grond van voorzienbaarheid.
  4. Het inrichten van een algemene voorziening om de eigen kracht te stimuleren.

In de ledenbrief (zie onderaan dit bericht) geven we nadere uitleg over deze maatregelen.

Zorgvuldigheid en maatwerk blijven uitgangspunten

Ook wanneer gemeenten ertoe overgaan om hun beleid aan te passen met de bedoeling om een voorziening te kunnen afwijzen op grond van eigen (financiële) kracht, zijn en blijven een zorgvuldige toegangsprocedure en het leveren van individueel maatwerk de centrale uitgangspunten van de Wmo. Het bij voorbaat afwijzen van een voorziening op grond van het inkomen is niet aan de orde.

Inzet VNG

De VNG blijft ernaar streven om de extra kosten die gemeenten maken alsnog volledig gecompenseerd te krijgen. Bij een nieuw kabinet zullen we ervoor pleiten het abonnementstarief in zijn huidige vorm zo snel mogelijk af te schaffen en in overleg met gemeenten een alternatieve regeling uit te werken.

Meer informatie

Zie ook